top of page

Ký Hiệu Viết Tắt Trong Kinh Thánh

Bảng viết tắt Kinh Thánh Tân Ước
Bảng viết tắt Kinh Thánh Cựu Ước

Mt        Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu

Mc        Tin Mừng theo Thánh Mác-cô

Lc         Tin Mừng theo Thánh Lu-ca

Ga        Tin Mừng theo Thánh Gio-an

Cv         Sách Công Vụ Tông Đồ

Rm       Thư gửi tín hữu Rô-ma

1 Cr      Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô

2 Cr      Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô

Gl          Thư gửi tín hữu Ga-lát

Ep         Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô

Pl          Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê

Cl          Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê

1 Tx      Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

2 Tx      Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

1 Tm     Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê

2 Tm     Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê

Tt          Thư gửi ông Ti-tô

Plm      Thư gửi ông Phi-lê-môn

Dt         Thư gửi tín hữu Do-thái

Gc         Thư của Thánh Gia-cô-bê

1 Pr      Thư 1 của Thánh Phê-rô

2 Pr      Thư 2 của Thánh Phê-rô

1 Ga     Thư 1 của Thánh Gio-an

2 Ga     Thư 2 của Thánh Gio-an

3 Ga     Thư 3 của Thánh Gio-an

        Thư của Thánh Giu-đa

Kh        Sách Khải Huyền

St        Sách Sáng Thế

Xh       Sách Xuất Hành

Lv        Sách Lê-vi

Ds       Sách Dân Số

Đnl      Sách Đệ Nhị Luật

Gs       Sách Giô-suê

Tl         Sách Thủ Lãnh

R          Sách Rút

1 Sm    Sách Sa-mu-en quyển 1

2 Sm    Sách Sa-mu-en quyển 2

1 V        Sách Các Vua quyển 1

2 V        Sách Các Vua quyển 2

1 Sb      Sách Sử Biên [Niên] quyển 1

2 Sb      Sách Sử Biên [Niên] quyển 2

Er          Sách Ét-ra

Nkm    Sách Nơ-khe-mi-a

Tb         Sách Tô-bi-a

Gđt       Sách Giu-đi-tha

Et          Sách Ét-te

1Mcb   Sách Ma-ca-bê quyển 1

2Mcb   Sách Ma-ca-bê quyển 2

G           Sách Gióp

Tv         Sách Thánh Vịnh

Cn         Sách Châm Ngôn

Gv         Sách Giảng Viên

Dc         Sách Diễm Ca

Kn         Sách Khôn Ngoan

Hc         Sách Huấn Ca

Is           Sách Ngôn sứ I-sai-a

Gr         Sách Ngôn sứ Giê-rê-mi-a

Ac         Sách Ai Ca

Br         Sách Ba-rúc

Ed         Sách Ngôn sứ Ê-dê-ki-en

Đn        Sách Ngôn sứ Đa-ni-en

Hs         Sách Ngôn sứ Hô-sê

Ge         Sách Ngôn sứ Giô-en

Am       Sách Ngôn sứ A-mốt

Ôv        Sách Ngôn sứ Ô-va-di-a

Gn        Sách Ngôn sứ Giô-na

Mk       Sách Ngôn sứ Mi-kha

Nk       Sách Ngôn sứ Na-khum

Kb        Sách Ngôn sứ Kha-ba-rúc

Xp        Sách Ngôn sứ Xô-phô-ni-a

Kg        Sách Ngôn sứ Khác-gai

Dcr      Sách Ngôn sứ Da-ca-ri-a

Ml        Sách Ngôn sứ Ma-la-khi

bottom of page